pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

f

Dyrektywa ngRepeat

16 grudnia 2016, kategoria: AngularJs
ng-repeat

W poprzednich artykułach poznaliśmy kilka podstawowych dyrektyw wbudowanych we framework AngularJS. Pierwsza z nich ng-app służy do inicjalizacji Agulara. Kolejna ng-controller służy do podłączenia kontrolera w danym miejscu statycznego drzewa DOM. Kontroler można podłączyć też automatycznie za pomocą konfiguracji routingu jednak o tym innym razem.  Ostatnią poznaną dyrektywą jest ng-model niezbędna aby uruchomić mechanizm dwustronnego bindowania pomiędzy widokiem a kontrolerem.

Dyrektywa ngRepeat

Bardzo użyteczną dyrektywą wbudowaną w AngularJS jest ng-repeat. Dzięki niej możemy iterować wartości dowolnej kolekcji i wyświetlać je po stronie widoku. Oczywiście w Angularze czy też JavaScripcie możemy używać pętli, jednak nie działają one po stronie drzewa DOM dokumentu. Dyrektywa ngRepeat natomiast tak. Podstawowy schemat użycia ng-repeat jest następujący:

ng-repeat="<element> in <kolekcja>"

Na potrzeby testów podepnijmy do $scope kontrolera listę liczb. Możemy ją bardzo prosto wyświetlić w widoku następująco:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.listaLiczb = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <span ng-repeat="liczba in listaLiczb">, </span>
</body>

Wynikiem działania powyższego kodu jest lista liczb oddzielonych przecinkami. Ng-repeat jest dyrektywą, która musi zostać osadzona w jakimś elemencie HTML. Następnie klonuje ten element tyle razy jaki jest rozmiar przeglądanej kolekcji. Aby wyświetlić aktualnie iterowany element posługujemy się klamrowym operatorem wyrażenia. Oto podgląd kodu strony w narzędziach deweloperskich Chrome:

ng-repeat-1

Oprócz powtórzenia span kilka razy, został on obłożony dodatkowymi komentarzami, które są niezbędne do debugowania platformy AngularJS i nie powinny nas aktualnie interesować. Ciekawym jest fakt, że powyższy kod zostaje dynamicznie wygenerowany dopiero po fazie ładowania i kompilowania Angulara (czyli po załadowaniu głównego modułu, kontrolera i przetworzeniu dyrektyw drzewa DOM). Sprawdzając źródło strony widzimy tyle:

ng-repeat-2

Naszym oczom ukazuje się fragment kodu nieskompilowany. Niestety tak samo widzą go roboty sieciowe, dlatego właśnie AngularJS nie naddaje się do pisania stron, które mają być pozycjonowane. Wszelkie parsery, pająki i roboty nie są wstanie przetworzyć Angulara  i nie widzą treści. (update 2017.03.01 wyjątkiem na dzień dzisiejszy jest Google, który parsuje AngularJS).

Iterowanie kolekcji obiektów

Oczywiście dyrektywa ng-repeat jest znacznie potężniejsza niż wynika z poprzedniego akapitu. Można nią bez problemowo iterować i wyświetlać kolekcje obiektów. Stwórzmy przykładową kolekcję osób i osadźmy ją w tabelce:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.osoby = [
      {imie: "Karol", nazwisko: "Trybulec", wiek: 24},
      {imie: "Arek", nazwisko: "Kowalski", wiek: 12},
      {imie: "Jarek", nazwisko: "Nowacki", wiek: 51},
      {imie: "Marek", nazwisko: "Zawadzki", wiek: 21},
    ];
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <table border="1" cellpadding="10">
    <tr ng-repeat="osoba in osoby">
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</body>

Wyliczenie działa bezproblemowo. Wyświetlone zostały wszystkie elementy i wrzucone do tabelki:

repeat-obiekty

Iterowanie atrybutów obiektu

Dyrektywa ng-repeat została wyposażona w możliwość iterowania atrybutów danego obiektu. W tym celu należy posłużyć się składnią:

ng-repeat="(<klucz>, <wartosc>) in <obiekt>"

Przykładowy kod wygląda następująco:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.osoba = {
      imie: "Karol",
      nazwisko: "Trybulec",
      kraj: "Polska",
      plec: "mężczyzna"
    };
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <table border="1" cellpadding="10">
    <tr ng-repeat="(klucz, wartosc) in osoba">
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</body>

Iterowanie zagnieżdżonych kolekcji

Dyrektywę ng-repeat można zagnieżdżać wewnątrz siebie, jeżeli istnieje taka potrzeba. Taka sytuacja może wystąpić np. w przypadku posiadania kolekcji kolekcji, lub listy obiektów które posiadają kolekcję jako atrybut. Przykładowy kod wygląda następująco:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.uczniowie = [
      {
        imie: "Karol",
        przedmioty: [
          {
            nazwa: "matematyka", 
            oceny: [5,4,3]
          },
          {
            nazwa: "fizyka", 
            oceny: [3,2,4,1]
          }
        ]
      },
      {
        imie: "Arek",
        przedmioty: [
          {
            nazwa: "j. polski", 
            oceny: [5,1,2,4]
          }
        ]
      }
    ];
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <table border="1" cellpadding="10">
    <tr ng-repeat="osoba in uczniowie">
      <td></td>
      <td>
        <div ng-repeat="przedmiot in osoba.przedmioty">
          przedmiot: <br>
          oceny: <span ng-repeat="ocena in przedmiot.oceny"></span>
          
          <br><br>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>

Efekt działania programu jest następujący:

Untitled-1

Przy tworzeniu takich konstrukcji trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. W niektórych przypadkach optymalniejsze może okazać się przetworzenie kolekcji w jezyku JavaScript i uproszenie jej, a następnie przesłanie jej do dyrektywy ng-repeat. Operacje na drzewie DOM dokumentu są kosztowne i w przypadku skomplikowanych szablonów mogą spowalniać działanie przeglądarki.

$scope elementów kolekcji

Każda iteracja ng-repeat i wyświetlenie elementu tworzy dodatkowy osobny $scope, który jest dzieckiem $scope aktualnego kontrolera. Dlaczego tak jest wynika wprost z budowy Angularowych dyrektyw i zostanie wytłumaczone w dalszych częściach kursu. Podgląd w ngInspector wygląda następująco:

nginspector-ngrepeat

Każdy $scope pojedynczego elementu kolekcji dostaje swoje unikalne atrybuty, które mogą się nam bardzo przydać. Oto ich lista:

Z wymienionych atrybutów możemy korzystać w każdym miejscu struktury HTML znajdującej się wewnątrz ng-repeat. Bardzo przydatny jest atrybtut $index oraz $first i $last. Często wykorzystywane są do tworzenia domknięć pojemników, listingów i tabel (np. gdy ostatni element tabeli musi mieć mocniejsze podkreślenie). Aby to osiągnąć trzeba skorzystać z instrukcji warunkowej o czym w będzie w następnej lekcji.

Optymalizacja kolekcji

Kolekcja wyświetlona za pomocą dyrektywy ng-repeat zostaje osadzona w statycznym drzewie DOM dokumentu. Podmiana referencji lub nawet przeładowanie kolekcji spowoduje usunięcie wszystkich jej elementów i wyświetlenie ich ponownie. W przypadku kolekcji większej niż 500 elementów użytkownik odczuje półsekundowe spowolnienie przeglądarki.

Aby móc poruszać się po kolekcji obiektów Angular dodaje każdemu elementowi kolekcji atrybut \(hashKey*. Stanowi on unikalny identyfikator dla każdego elementu w aplikacji. Jeżeli zmieniony zostanie element bez zmiany jego *\)hashKeya, wtedy w dokumencie odświeżają się jedynie jego atrybuty (bez usunięcia i utworzenia elementu na nowo). Dzięki temu, zmiana atrybutów pojedynczego elementu kolekcji jest szybka i odbywa się w czasie rzeczywistym (zostaje on zlokalizowany po $$hashKey).

Niestety podmiana referencji kolekcji spowoduje zmianę hashy, dlatego mimo że obiekty są takie same (mają takie same atrybuty) struktura DOM dokumentu i tak zostanie przeładowana. Aby nie identyfikować elementów kolekcji po $$hashKey została do ng-repeat wprowadzona opcja track by. Ma ona następującą strukturę:

ng-repeat="<element> in <kolekcja> track by <unikalny_atrybut>"

Przykładowy kod wygląda następująco:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.przedmioty = [
      {
        id:1, nazwa: "matematyka", 
      },
      {
        id: 2, nazwa: "fizyka", 
      }
    ];
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <table border="1" cellpadding="10">
    <tr ng-repeat="przedmiot in przedmioty">
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</body>

Gdy podejrzymy $scope aplikacji, zobaczymy że obiekty na liście posiadają unikalny hash doklejony przez Angulara:

ng-repeat-4

Ponieważ elementy kolekcji posiadają unikalny atrybut id możemy wykorzystać go zamiast unikalnego hasha. Kod po modyfikacji będzie wyglądał następująco:

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <table border="1" cellpadding="10">
    <tr ng-repeat="przedmiot in przedmioty track by przedmiot.id">
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</body>

Podglądając $scope aplikacji przekonamy się, że atrybuty $$hashKey zniknęły. Dzięki temu zabiegowi, przeładowanie kolekcji czy nawet podmiana jej referencji nie spowoduje skasowania wszystkich elementów w strukturze DOM dokumentu. Angular znajdzie elementy, których atrybuty się zmieniły, a następnie zidentyfikuje je po unikalnym identyfikatorze i uaktualni. Korzystanie z opcji track by potrafi znacząco przyśpieszyć działanie aplikacji wykorzystujących kolekcje kilku a nawet kilkunastokrotnie.

Kolekcje typów prostych

Bardzo niebezpieczne jest wyświetlanie kolekcji złożonych z typów prostych. Atrybut $$hashKey może być dodany tylko do obiektu. Iterując kolekcję liczb (np. listę ocen) Angular nie może identyfikować poszczególnych elementów po unikalnym hashu. Z tego powodu, jeżeli kolekcja typów prostych posiada dwie takie same wartości naszym oczom ukarze się błąd:

Error: [ngRepeat:dupes] Duplicates in a repeater are not allowed. Use ‚track by’ expression to specify unique keys. Repeater: ocena in oceny, Duplicate key: number:1, Duplicate value: 1

Przykładowym błędnym kodem jest następująca lista ocen złożona z typów prostych:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.oceny = [1,2,3,4,5,1];
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <table border="1" cellpadding="10">
    <tr ng-repeat="ocena in oceny">
      <td>ocena</td>
    </tr>
  </table>
</body>

Rozwiązaniem tego problemu jest nie wyświetlanie kolekcji typów prostych za pomocą ng-repeat. Wychodząc na przeciw wymaganiom programistów w jednej z wersji Angulara została wprowadzona możliwość indeksowania kolekcji posługując się ich numerem porządkowym w kolekcji (czyli indeksem kolekcji). Kod wykorzystujący indeksowanie po numerze kolekcji wygląda następująco:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.oceny = [1,2,3,4,5,1];
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <table border="1" cellpadding="10">
    <tr ng-repeat="ocena in oceny track by $index">
      <td>ocena</td>
    </tr>
  </table>
</body>

Powyższy kod nie spowoduje wyświetlenia błędu. Mimo tego, lepszym rozwiązaniem jest obudowanie kolekcji typów prostych w obiekt i atrybut (do obiektu możliwe jest doklejenie hasha).

repozytorium: /angularjs/dyrektywa-ngrepeat.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.