pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

f

Gra saper

14 stycznia 2013, kategoria: C++
saper

Gra Saper została napisana w 1981. Jest dostępna w każdej wersji systemu Windows. Polega na odkrywaniu zaminowanej planszy tak, aby nie trafić na minę. Gra działa na bardzo prostej zasadzie i nie wymaga zaawansowanego trybu graficznego, mimo tego potrafi wciągnąć na wiele godzin.  Sapera można łatwo napisać w dowolnym języku np. w C++ na dodatek używając zwykłej konsoli i nie używając żadnych elementów graficznych (obrazków).

Budowa i generowanie planszy

Planszę do sapera najlepiej potraktować jako tablicę dwuwymiarową. Pozwala nam to w łatwy sposób operować na planszy za pomocą dwóch zagnieżdżonych w sobie pętli, jedna do współrzędnej X a druga do Y. Dużym ułatwieniem jest zastosowanie struktury a następnie utworzenie tablicy z odpowiadającym jej typem. Struktura pozwoli nam przechowywać więcej informacji mając tylko jedną tablicę dwuwymiarową.

Struktura będzie oznaczać jedno pole (jeden kwadracik) na planszy. Będzie zawierała zmienne int wartość oraz bool odkryte. Zmienna wartość oznacza wartość pola od 0-8. Minę oznaczamy cyfrą 9, dlatego że maksymalna wartość dla pola bez miny wynosi 8 (wynika to z zasad gry w sapera). Zmienna logiczna odkryte mówi, czy aktualne pole jest odkryte czy zakryte.

struct pole {
  int wartosc;
  bool odkryte;
};

pole plansza[10][10];

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie planszy. Najszybciej można zrobić to za pomocą funkcji i dwóch zagnieżdżonych pętli. Jedna pętla to współrzędna X a druga Y.

bool genruj_plansze ()
{
  for (int x = 0; x<10; x++)
    for (int y = 0; y<10; y++)
    {
      plansza[x][y].wartosc = 0;
      plansza[x][y].odkryte = false;
    }
  return true;
}

Losowanie i ustawianie min

Posiadamy wygenerowaną plansze. Jest to tablica 10x10 typu struktury pole. Każde z pośród 100 pól na planszy posiada wartość 0. Kolejnym zadaniem do wykonania jest funkcja losująca 10 min. Mina to wartość 9. Po wylosowaniu współrzędnej miny (x,y) musimy ją „otorzyć” jedynkami. Każde pole dookoła naszej miny (wartość 9) zwiększamy o 1. Będzie to wyglądać tak:

saper1

Jeżeli wylosujemy minę w pobliżu już istniejącej miny, funkcja zwiększy jedynki na dwójki. Oznaczać to będzie dwie miny w pobliżu:

saper2

Ostatnią sytuacją jaką musimy przewidzieć to krawędzie planszy. Jeżeli mina zostanie wylosowana przy krawędzi lub w rogu, nasza funkcja generująca numery wokół miny nie może wyjść poza zakres tablicy (czyli poza planszę).

saper3

Funkcja losująca pozycję miny, losuje współrzędną X oraz Y z zakresu od 0 do 9. Następnie sprawdza czy w wylosowanej pozycji (x,y) nie znajduje się już jakaś mina (wartość 9). Jeżeli pole jest wolne dodaje mine.

void losuj_pozycje ()
{
  time_t t;
  int poz_x, poz_y;
  int ilosc = 10;
  
  srand((unsigned)time(&t));
  
  while (ilosc>0)
  {
    poz_x = rand()%10;
    poz_y = rand()%10;
    
    if (plansza[poz_x][poz_y].wartosc!=9)
    {
      ustaw_mine(poz_x,poz_y);
      ilosc--;
    }
  }
}

Powyższa funkcja wywołuje kolejną funkcję o nazwie ustaw_mine(). Ustawia ona minę w wylosowanej pozycji. Oprócz tego musi zwiększyć otoczenie miny o 1 oraz sprawdzać czy otoczenie miny nie wychodzi poza zakres planszy. Aby otoczyć minę jedynkami można skorzystać z 8 instrukcji if (po jednej dla każdego sąsiadującego pola). Można także zrobić to ładniej poprzez zastosowanie dwóch zagnieżdżonych w sobie pętli (k oraz l), każda z wartością początkową -1 i kończącą 1. Wartość pętli k i l będzie dodawana do pozycji miny, dzięki temu pole miny (x, y) zostanie otoczone jedynkami. Należy także dodać warunek sprawdzający czy nie nastąpiło wyjście poza planszę. Działanie pętli k i l przedstawia rysunek:

saper4

Ostatecznie funkcja ustawiające minę ma postać:

bool ustaw_mine (int poz_x, int poz_y)
{
  if (plansza[poz_x][poz_y].wartosc!=9)
  {
    plansza[poz_x][poz_y].wartosc = 9; //ustawiamy mine
    
    for (int k = -1; k<2; k++)
      for (int l = -1; l<2; l++)
      {
        if ((poz_x+l)<0 || (poz_y+k)<0 ) continue; //wyjdz bo krawedz
        if ((poz_x+l)>9 || (poz_y+k)>9 ) continue; //wyjdz bo krawedz
        
        if (plansza[poz_x+l][poz_y+k].wartosc==9) continue; //wyjdz bo mina
        plansza[poz_x+l][poz_y+k].wartosc += 1; //zwieksz o 1
      }
  }
  
  return true;
}

Sterowanie

Sterowanie w konsoli można zrobić na dwa sposoby. Można poruszać się po planszy za pomocą strzałek, naciskając ENTER aby odkryć dane pole, lub wpisywać na sztywno współrzędne pola na które typujemy. Ja przedstawię sposób ruszania się za pomocą strzałek.

Definiuję kody poszczególnych klawiszy (wszystkie strzałki oraz ENTER). Kody klawiszy można znaleźć w internecie. Następnie sprawdzam czy klawisz nie został naciśnięty funkcją GetKeyState. Jeżeli strzałka w lewo została naciśnięta, zmniejszam współrzędną X o 1. Analogiczne do pozostałych kierunków. Ważne jest aby sprawdzać czy nie wyszliśmy kursorem poza plansze.

Pozycja kursora będzie zapisana w zmiennych globalnych aby łatwo można było się do niej odwołać z poszczególnych funkcji. Kolejną zmienną globalną jest zmienna koniec. Przedstawia ona aktualne stany gry (gra, przegrana, wygrana). Funkcja sterująca może wyglądać tak:

#define strzalka_lewo 0x25
#define strzalka_prawo 0x27
#define strzalka_dol 0x28
#define strzalka_gora 0x26
#define enter 0x0D

int poz_x = 0, poz_y = 0, o_poz_x = 1, o_poz_y = 1;
int koniec = 0;

void sterowanie()
{
  if ((GetKeyState(enter) & 0x8000))
  {
    if (plansza[poz_x][poz_y].wartosc==9) //trafiles na mine
      koniec=2;
    
    odkryj_plansze(poz_x, poz_y); //odkrywanie pól
    pokaz_plansze(); // wyswietl plansze
  }
  
  if ((GetKeyState(strzalka_prawo) & 0x8000) && poz_x<9) poz_x++;
  if ((GetKeyState(strzalka_lewo) & 0x8000) && poz_x>0) poz_x--;
  if ((GetKeyState(strzalka_dol) & 0x8000) && poz_y<9) poz_y++;
  if ((GetKeyState(strzalka_gora) & 0x8000) && poz_y>0) poz_y--;
  
  if (o_poz_y==poz_y && o_poz_x==poz_x) return; //jeżeli nie ma ruchu wyjdz
  
  o_poz_y = poz_y; //zmienne pomocnicza do warunku wyżej
  o_poz_x = poz_x;
  
  pokaz_plansze(); // wyswietl plansze
}

Funkcja będzie wywoływana w pętli. Po naciśnięciu dowolnej strzałki zmienna pozx* i pozy* będzie przechowywać pozycję kursora.

Odkrywanie i wyświetlanie planszy

Kolejną funkcją do napisania jest funkcja odkrywająca planszę. Jeżeli pole będzie odkryte, funkcja będzie musiała wyświetlić jego wartość od 1-8 lub spację w przypadku wartości 0. Jeżeli pole będzie zakryte, funkcja wyświetli np. znak #. Oprócz tego funkcja będzie pokazywać pozycję naszego kursora.

void pokaz_plansze()
{
  system ("cls"); //wyczysc ekran
  
  for (int i = 0; i<10; i++)
  {
    for (int j = 0; j<10; j++)
    {
      if (j==poz_x && i==poz_y) //aktualkna pozycja kursora
      {
        SetConsoleTextAttribute( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), 0x02);
        cout << "#";
      }
      else
      {
        SetConsoleTextAttribute( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), 0x07);
        if (plansza[j][i].odkryte==true) // pole odkryte
        {
          if (plansza[j][i].wartosc==0)  //wartosc = 0
            cout << " ";        //wyswietl spacje
          else
            cout << plansza[j][i].wartosc; //wyswietl wartosc 1-8
          
        }
        if (plansza[j][i].odkryte==false) //pole nie odkryte
          cout << "#"; //wyswietl #
      }
    }
    SetConsoleTextAttribute( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), 0x07 );
    cout << endl;
  }
  
  cout << "\npozycja kursora:\n"; //aktualkna pozycja kursora
  cout << "X: " << poz_x << endl; //aktualkna pozycja kursora
  cout << "Y: " << poz_y << endl; //aktualkna pozycja kursora
}

Nasza gra posiada już większość potrzebnych funkcji. Została do zrobienia jeszcze najważniejsza z nich i w pewnym stopniu najtrudniejsza - funkcja odpowiedzialna za odkrywanie pól. Będzie to funkcja rekurencyjna. Będzie odkrywać pole począwszy od współrzędnych wejściowych (x, y), w następnym kroku odkryje wszystkich sąsiadów (x, y). Każdy sąsiad ponownie odkryje wszystkich swoich sąsiadów itd.

Gdybyśmy nie ograniczyli funkcji w żaden sposób wtedy po jednym jej wywołaniu odkryta została by cala plansza. Oto jakimi warunkami należy ograniczyć wykonywanie naszej funkcji:

Jeżeli powyższe trzy warunki nie są spełnione, funkcja odkrywa pole. Po odkryciu pola należy sprawdzić kolejny bardzo ważny warunek. Rekurencyjne odkrywanie planszy ma działać na wszystkich pustych polach (wartość 0) oraz dla jednego sąsiada posiadającego wartość > 0. Oznacza to, że jeżeli funkcja zostanie wywołana dla pola nie pustego (z wartością od 1 do 8), wtedy odkrywa to pole ale nie wykonuje się dalej dla pól sąsiednich. Wynika to z zasady gry w sapera. Ostatnim warunkiem jest:

Graficzne działanie funkcji pokazuje rysunek:

saper5

Ostateczna postać funkcji:

void odkryj_plansze(int x, int y)
{
  if (x<0 || x>9) return; // poza tablicą wyjście
  if (y<0 || y>9) return; // poza tablicą wyjście
  if (plansza[x][y].odkryte==true) return; // już odkryte wyjście
  
  if(plansza[x][y].wartosc!=9 && plansza[x][y].odkryte==false)
    plansza[x][y].odkryte=true;  // odkryj!
  
  if (plansza[x][y].wartosc!=0) return; // wartość > 0 wyjście
  
  //wywołanie funkcji dla każdego sąsiada
  odkryj_plansze(x-1,y-1);
  odkryj_plansze(x-1,y);
  odkryj_plansze(x-1,y+1);
  odkryj_plansze(x+1,y-1);
  odkryj_plansze(x+1,y);
  odkryj_plansze(x+1,y+1);
  odkryj_plansze(x,y-1);
  odkryj_plansze(x,y);
  odkryj_plansze(x,y+1);
}

Zakończenie

Gra została ukończona. Teraz należy połączyć wszystko w całość. Przyda się jeszcze funkcja sprawdzająca czy nie nastąpiła wygrana. Można ją napisać na takiej zasadzie: jeżeli ilość nie odkrytych pól jest taka sama jak ilość wylosowanych min podczas generowania planszy to nastąpiła wygrana.

bool sprawdz_czy_wygrana()
{
  int miny = 0;
  for (int i = 0; i<10; i++)
  {
    for (int j = 0; j<10; j++)
    {
      if(plansza[j][i].odkryte==false)
      miny++;
    }
  }
  if (miny==10) return true;
  return false;
}

Główna funkcja programu, najpierw generuje plansze i losuje miny. Następnie w pętli odbywa się sterowanie i rysowanie planszy na nowo, pętla wykonuje się do czasu wygranej lub przegranej.

int main()
{
  genruj_plansze(); // generuje plansze
  losuj_pozycje(); // losuj miny
  
  Sleep(200);
  
  while(koniec==0)
  {
    Sleep(60);
    sterowanie();
    if (sprawdz_czy_wygrana()==true) koniec=1;
  }
  
  if (koniec==1) cout << "\nGra zakonczona. Wygrales! :)";
  if (koniec==2) cout << "\nTrafiles na mine! Koniec gry.";
  
  system ("pause >nul");
  return 0;
}

Przykład działania gry:

saper6

Kompletne źródło możesz pobrać pod adresem xxxxxxxxxxx

repozytorium: /cpp/gra-saper.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.