pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

f

Konwencje wywoływania funkcji

9 sierpnia 2014, kategoria: C++
konwencje-funkcji

Krótki artykuł opisujący trzy podstawowe konwencje wywoływania funkcji C++ (a jest ich więcej). Konwencje wywoływania funkcji nie są tematem, na który można się szeroko rozpisać, jednak należy znać i odróżniać ich podstawowe rodzaje, szczególnie bawiąc się w reverse engineering.

Informacje wstępne

Jak to zwykle bywa, do napisania artykułu skłoniło mnie zapotrzebowanie czytelników. Na wielu forach internetowych można przeczytać o problemach osób, które nie radzą sobie z edycją jakiś prostych funkcji (chodzi o edycję na poziomie debbugera).

Zahaczając o temat inżynierii wstecznej konwencje wywoływania funkcji należy znać. O ile operowanie nimi pisząc program w C++ nie niesie większych zmian widocznych gołym okiem, o tyle ciało funkcji zmienia się podczas procesu debugowania.

Wskaźnik stosu

Praktycznie całe zamieszanie dotyczące konwencji wywoływania funkcji kręci się w okół wskaźnika stosu.

Stos jest liniową strukturą danych używaną przez procesor, do przechowywania zmiennych lokalnych, zapamiętywania stanów rejestrów oraz do przekazywania argumentów do funkcji. Dane dodane na stos jako ostatnie, muszą być ściągnięte jako pierwsze.

Rejestr ESP wskazuje na wierzchołek stosu. Aby lepiej zobrazować sytuację, wyobraź sobie rejestr ESP jako wskaźnik z jakąś wartością arytmetyczną. Jeżeli ESP wynosi 512, podczas dodania słowa na stos rozkazem POP wskaźnik stosu powiększy się z 512 na 508. Arytmetyczna wartość jest mniejsza, ale rejestr ESP rośnie w stronę zera, aż na końcu nastąpi przepełnienie stosu.

Wywołując dowolny CALL wrzucamy argumenty na stos rozkazami PUSH. Argumenty zawsze wrzucamy w odwrotnej kolejności, wynika to z zasady odczytywania ze stosu. W chwili kiedy program zaczyna wykonywać instrukcję CALL, wrzuca ona na stos adres powrotu, z którego później skorzysta funkcja RET. Biorąc ten fakt pod uwagę, niezbędne jest zachowanie porządku w rejestrze ESP wskazującym wierzchołek stosu. Po wrzuceniu kilku argumentów dla rozkazu CALL, niezbędne jest ściągnięcie ich ze stosu rozkazami POP lub arytmetyczne przesunięcie wskaźnika stosu ESP. W przeciwnym razie po wywołaniu CALL (skoku) do dowolnego miejsca, program nie znajdzie instrukcji powrotu.

PUSH 50     ;argument na stos
PUSH 50     ;argument na stos
CALL funkcja1  ;wywołanie funkcji
add esp, 8    ;przesuwamy stos 4*2=8

PUSH 1      ;argument na stos
PUSH 2      ;argument na stos
PUSH eax     ;argument na stos
CALL funkcja2  ;wywołanie funkcji
add esp, 12   ;przesuwamy stos 4*3=12

Ponieważ pojedyncze słowo word jest 32 bitowe, zwiększamy wskaźnik stosu (właściwie zmniejszamy, ponieważ rośnie on w stronę zera) o 4 bajty. Dla dwóch argumentów, trzeba zmniejszyć wskaźnik stosu już o 8 bajtów itd.

Konwencje wywoływania funkcji

W różnych konwencjach wywoływania funkcji stos jest czyszczony z argumentów w różny sposób.

Konwencja stdcall

Jak podaje MSDN, konwencja stdcall jest standardową, jeżeli chodzi o wywoływania funkcji Win32 API. Oznacza to, że nawet jeżeli nie wybierzemy jawnie żadnej konwencji, funkcja automatycznie zostanie wywołana z konwencją stdcall. Argumenty przekazywane do funkcji są standardowo umieszczane na stosie.

#include <iostream>

using namespace std;

void __stdcall potega (int x)
{
  cout << "Wynik: " << x*x << endl;
}

int main()
{
  potega(5);
  return 0;
}

Cechą charakterystyczną jest to, że funkcja sama sprząta stos po jej wywołaniu. Stos czyszczony jest podczas zakończenia funkcji przez rozkaz retn x, gdzie x oznacza ilość parametrów na stosie. Oto ten sam program przepisany do assemblera (FASM):

format PE Console 4.0
include "win32a.inc"

;zauważ, że po wywołaniu (7) funkcji nie przesuwamy wskaźnika stosu

push 5  ;wrzucamy argument na stos
call potega  ;wywołujemy funkcje

mov eax, 0  ;koniec programu
ret

potega:
  mov eax, dword [esp+4]  ;argument do EAX
  mul eax  ;mnożymy x*x
  push eax  ;wynik na stos
  push napis  ;napis na stos
  call [printf]  ;wyświetlamy napis
  add esp, 8  ;przesuwamy wskaźnik stosu
retn 4  ;czyscimy stos przesuwając wskaźnik

napis db "Wynik: %i", 0Ah, 0 ;wyświetlany napis

data import ;importy wymaganych funkcji
  library msvcrt, 'msvcrt.dll'
  import msvcrt, printf, 'printf', scanf, 'scanf'
end data

Widać, że wskaźnik stosu został przesunięty podczas kończenia funkcji. Zaletą stdcall jest szybkość działania i mniejsza ilość zajętego miejsca. Jeżeli funkcję wywołujemy dziesiątki razy w różnych miejscach programu, stos i tak czyszczony jest tylko raz wewnątrz funkcji.

Podczas debugowania kodu, możemy zauważyć, że funkcje w konwencji stdcall zaczynają się od znaku podkreślenia, na końcu dodawana jest małpa oraz ilość przekazywanych do funkcji argumentów:

[email protected]

Funkcje stdcall rozpoznajemy właśnie po tym, że zawsze na ich końcu znajduje się retn x lub ret x.

Konwencja cdecl

Konwencja cdecl jest drugą najczęściej spotykaną konwencją wywoływania funkcji. Była bardzo często wykorzystywana w języku C. Charakteryzuje się tym, że stos musi zostać wyczyszczony przez program w miejscu wywołania funkcji, a nie przez samą funkcję. Argumenty do funkcji przekazywane są na stosie:

#include <iostream>

using namespace std;

void __cdecl potega (int x)
{
  cout << "Wynik: " << x*x << endl;
}

int main()
{
  potega(5);
  return 0;
}

Ponieważ stos nie jest czyszczony wewnątrz funkcji podczas jej zakończenia (tak jak w przypadku stdcall), może się okazać, że kod programu znacznie wzrośnie. Stanie się tak przede wszystkim wtedy, jeżeli będziemy posiadać wiele wywołań funkcji.

Szczególnym zastosowaniem konwencji cdecl jest sytuacja, kiedy wywołujemy funkcję ze zmienną ilością parametrów. Przykładem takiej funkcji jest np. printf(). Ponieważ, możemy umieścić w niej dowolną ilość argumentów, funkcja nie może zajmować się czyszczeniem stosu – nigdy nie wie ile parametrów zostanie do niej przekazane. Czyszczeniem stosu, czyli przewijaniem wskaźnika stosu, zajmuje się obiekt, na rzecz którego została wywołana funkcja cdecl:

format PE Console 4.0
include "win32a.inc"

;zauważ, że po wywołaniu (7) funkcji musimy sami wyczyścić stos

push 5  ;wrzucamy argument na stos
call potega  ;wywołujemy funkcje
add esp, 4  ;sami czyścimy stos

mov eax, 0  ;koniec programu
ret

potega:
  mov eax, dword [esp+4]  ;argument do EAX
  mul eax  ;mnożymy x*x
  push eax  ;wynik na stos
  push napis  ;napis na stos
  call [printf]  ;wyświetlamy napis
  add esp, 8  ;przesuwamy wskaźnik stosu
ret  ;zakonczenie funkcji i skok

napis db "Wynik: %i", 0Ah, 0 ;wyświetlany napis

data import ;importy wymaganych funkcji
  library msvcrt, 'msvcrt.dll'
  import msvcrt, printf, 'printf', scanf, 'scanf'
end data

Podczas debugowania zauważysz, że funkcje cdecl zaczynają się od znaku podkreślenia:

_potega

Funkcje cdecl rozpoznajemy po tym, że na ich końcu ret nie posiada żadnego argumentu, jednak nie można pomylić jej z fastcall. Aby tego nie zrobić, trzeba się upewnić, że argumenty nie są pobierane z rejestrów.

Konwencja fastcall

Generalną zasadą konwencji fastcall, jest przekazywanie argumentów poprzez rejestry, a nie poprzez stos tak jak w wypadku innych funkcji. To jakie rejestry będą używane, zależy od kompilatora – wszystkie używają innych standardów. Zarówno GCC jak i MVC działają w tym wypadku na tej samej zasadzie. Dwa pierwsze parametry przesyłane są kolejno w rejestrach ECX oraz EDX, a wszystkie następne już ze stosu (jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania większej ilości parametrów).

#include <iostream>

using namespace std;

void __fastcall potega (int x)
{
  cout << "Wynik: " << x*x << endl;
}

int main()
{
  potega(5);
  return 0;
}

Używając fastcall program może znacznie przyśpieszyć, w przypadku wywoływania wielu funkcji z małą ilością parametrów. Program nie operuje wtedy na pamięci, a jedynie na rejestrach, które są szybsze.

format PE Console 4.0
include "win32a.inc"

;nie uzywamy stosu do przekazywania parametru

mov eax, 5  ;wrzucamy argument do EAX
call potega  ;wywołujemy funkcje

mov eax, 0  ;koniec programu
ret

potega:
  mul eax  ;mnożymy x*x
  push eax  ;wynik na stos
  push napis  ;napis na stos
  call [printf]  ;wyświetlamy napis
  add esp, 8  ;przesuwamy wskaźnik stosu
ret  ;zakonczenie funkcji i skok

napis db "Wynik: %i", 0Ah, 0 ;wyświetlany napis

data import ;importy wymaganych funkcji
  library msvcrt, 'msvcrt.dll'
  import msvcrt, printf, 'printf', scanf, 'scanf'
end data

Używając fastcall stosu nie czyści ani obiekt wywołujący ani sama funkcja wywoływana. Podczas debugowania zauważysz, że funkcje fastcall są poprzedzone znakiem małpy, a na ich końcu znajduje się ponownie znak małpy oraz liczba argumentów:

@[email protected]

Podsumowanie

Istnieje kilka innych konwencji wywoływania funkcji w języku C++, lecz nie są one tak często używane jak trzy opisane wyżej. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego prostego artykułu z większą łatwością będziesz w stanie modyfikować różne funkcje zewnętrznych aplikacji, czy to podczas debugowania procesu czy zabaw z dll injection.

Nie utrzymanie porządku we wskaźniku stosu ESP zawsze skończy się niespodziewanym crashem aplikacji.

repozytorium: /cpp/konwencje-wywolywania-funkcji.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.