P-Programowanie

Diagramy klas UML

Ostatania modyfikacja: 27 września 2017, kategoria: Diagramy UML

Umiejętność czytania oraz tworzenia diagramów klas UML jest podstawą w przypadku zawodu programisty. Z takimi diagramami będziesz spotykał się w przeciągu całej swojej kariery. Diagramy klas UML są zawsze obecne we wszelkiego rodzaju dokumentacjach.

Diagramy klas UML

Język UML jest językiem służącym do graficznego modelowania różnego rodzaju aplikacji oraz systemów. Najczęściej wykorzystywany jest do modelowania diagramów klas.

Diagram klas UML jest statycznym diagramem, przedstawiającym strukturę aplikacji bądź systemu w paradygmacie programowania obiektowego.

Diagramy klas UML mogą pokazywać strukturę całego systemu bądź tylko jego części (i najczęściej tak jest).

Doskonale obrazują one poglądową strukturę programu. Definiują jakie metody i pola powinna zawierać dana klasa. Pokazują one także część ich implementacji. Oczywiście diagram przedstawia tylko typy obiektów bez ich instancji – za to odpowiedzialny jest diagram obiektów UML.

Należy pamiętać, że informacje zawarte w diagramie klas UML są poglądowe. Mają ułatwić implementację klas oraz ukazać zasadę funkcjonowania systemu.

Jasne jest, że nie da się zawrzeć na diagramie wszystkich informacji o danej klasie. Gdyby tak było, wtedy diagramy klas byłyby graficzną reprezentacją kodu – a tak nie jest. Jeżeli w diagramie klas nie ma jakiegoś składnika, to nie można zakładać że takowy nie istnieje w modelowanej aplikacji.

Jeżeli w diagramie klas UML brakuje jakiegoś składnika, nie oznacza to, że taki nie istnieje w systemie. Poprawne jest także całkowite ukrycie składników klasy, pozostawiając tylko jej nazwę, ale tylko w wypadku gdy nie jest to klasa silnie decydująca o modelu systemu (o wysokim priorytecie).

Reprezentacja klas w UML

W języku UML istnieją pewne standardy, mówiące w jaki sposób przedstawiać różne elementy. Każdy obiekt reprezentowany jest przez jeden prostokąt, w którym zawarte są jego składniki.

W prostokącie może znajdować się tylko nazwa elementu, tylko nazwa elementu wraz z polami bądź wszystkie składniki czyli nazwa, pola i metody. Dodatkowo do składników elementu można dołączać informacje o typie, typie zwracanym lub argumentach. Dobrym zwyczajem jest także określanie poziom dostępu do składników klasy.

Składniki klasy mogą posiadać różne modyfikatory dostępu:

  • + to składnik publiczny (public)
  • # to składnik chroniony (protected)
  • to składnik prywatny (private)
  • ~ to składnik dostępny w obrębie projektu (package)
  • metody abstrakcyjne w klasie abstrakcyjnej są pochylone lub podkreślone.

Przykładowa diagram klasy na dwa sposoby:

klasy uml

Reprezentacja klas abstrakcyjnych i interfejsów w UML

Jeżeli chodzi o klasy abstrakcyjne sytuacja jest prosta, przedstawia się ją tak jak zwykłą klasę ale jej nazwa napisana jest kursywą. To jedyna różnica w przedstawianiu klas abstrakcyjnych za pomocą UML.

Interfejsy przedstawia się w UML tak jak klasy, jednak ich nazwa musi zostać poprzedzona słowem kluczowym <<interface>>. Słowo to jest stereotypem będącym standardem języka UML.

Dobrym zwyczajem, który osobiście stosuję, jest rozpoczynanie nazwy interfejsu od dużej litery i. Nie wynika to absolutnie ze standardu UMLa, jednak pozwala łatwiej analizować diagram.

Implementację interfejsu do danej klasy oznacza się pustym białym grotem strzałki, który znajduje się na końcu przerywanej linii. Oto przykład:

interfejsy klasy abstrakcyjne UML

Klasa implementująca interfejs musi implementować jego metody. W przypadku klasy abstrakcyjnej, klasa która dziedziczy, musi implementować metody abstrakcyjne. Metody w klasie abstrakcyjnej pochyliłem i podkreśliłem. Chyba najczęściej spotykane są te pochylone.

Związki pomiędzy klasami w UML

Diagramy klas UML byłyby bezużyteczne, gdyby nie można było określać powiązań jakie między nimi występują. Poniżej opiszę wszystkie rodzaje związków między klasami w UML oraz dołączę do nich przykłady. Krótka infografika podsumowująca:

Diagram klas UML

W relacjach pomiędzy klasami mogą występować cechy krotności:

  • 1 dokładnie jeden obiekt
  • 0..3 od zera do trzech obiektów
  • * dowolna ilość obiektów
  • 3..* od trzech do dowolnej ilości obiektów

Krotności umieszczamy po obu stronach zależności. Jeżeli krotność nie jest podana należy przyjąć, że ma wartość 1.

Zależność

Zależność jest najsłabszą relacją jaka może występować pomiędzy dwoma klasami. Oznacza, że jedna klasa chwilowo wykorzystuje drugą, lub wie o jej istnieniu. Jak sama nazwa wskazuje – występuje zależność. Zmiana w jednej z klas może spowodować ale (nie musi) konieczność zmian w drugiej klasie.

zaleznosc UML

Powyższą zależność należy czytać w sposób: klasa portfel jest zależna od klasy Pieniadze.

Przykładem na zobrazowanie zależności między klasami jest przekazywanie argumentów do funkcji:

Poprawnie zaprojektowany system powinien zawierać jak najmniej zależności. Wszelkie zależności utrudniają rozbudowę istniejącego projektu.  Aby pozbyć się zależności, można w argumencie funkcji przyjmować poszczególne pola klasy Pieniadze zamiast całego obiektu.

Asocjacja

Asocjacja jest związkiem pomiędzy dwoma klasami. Jest silniejszym wiązaniem niż zależność. Paradoksalnie w odróżnieniu od zależności, w asocjacji dwie klasy nie wpływają na siebie. Oznacza to, że usunięcie jednego obiektu nie wpływa w żadnym stopniu na drugi.

Asocjacje mogą być jednokierunkowe, dwukierunkowe a nawet nieokreślone (bez grotów na końcu linii). W diagramach klas UML asocjacji używa się rzadko. Wynika to z faktu jej wysokiego poziomu abstrakcyjności. Częściej wykorzystywane są w diagramach UML innych typów.

Istnieje pewna dowolność w czytaniu asocjacji. Aby pomóc w ich odczytywaniu często są one dodatkowo opisane.

asocjacja UML

Znacznie częściej stosowane są szczególne formy asocjacji czyli agregacje częściowe i całkowite. Sama asocjacja jest relacją nieco luźniejszą, przez co w diagramach UML klas spotykana jest rzadko.

Agregacja częściowa

Agregacja częściowa jest mocniejszą odmianą zwykłej asocjacji. Jeżeli spotkasz się z nazwą samej agregacji, oznacza to że chodzi o agregację częściową. Jest to związek dwóch klas w formie relacji całość-część. Ważnym jest fakt, że usunięcie klasy całość nie wpływa na istnienie klasy część.

W Agregacji częściowej element częściowy może należeć do elementu głównego, jednak nie jest od niego zależny. Usunięcie elementu głównego nie wpływa na usunięcie elementu częściowego. Element częściowy może także należeć do wielu elementów głównych. Sprawa wydaje się skomplikowana, ale rozważmy przykład:

agregacja częściowa

Ten prosty diagram agregacji częściowej należy czytać w następujący sposób: klasa katalog ma klasę dokument.

Najlepiej agregację częściową zobrazować sobie na przykładzie typów referencyjnych w języku C#. Jeżeli utworzysz instancję klasy częściowej  to pamięć zostanie zarezerwowana na stercie. Naszą klasą częściową jest Dokument. Klasą główną jest klasa Katalog. Zgodnie z diagramem UML jest ona w relacji z klasą Dokument, jednak ponieważ jest to agregacja częściowa to klasa Dokument nie jest od niej zależna.

Oznacza to, że klasa Katalog przechowuje jedynie referencję do klasy Dokument, która znajduje się na stercie. Usunięcie klasy Katalog a wraz z nią referencji, spowoduje usunięcie jej ze stosu. Na stercie dalej będzie znajdować się klasa częściowa. Prosty kod w C# obrazujący agregację częściową:

Agregacja całkowita (kompozycja)

Ostatnią odmianą asocjacji jest agregacja całkowita nazywana często kompozycją. Działa podobnie na zasadzie agregacji częściowej z tą różnicą, że kontroluje cykl życia części. Oznacza to, że po usunięciu klasy głównej, zostanie usunięta klasa częściowa.

agregacja całkowita UML

Powyższy obrazek można czytać w następujący sposób: klasa System ma na własność klasę Plik. Pamiętaj, że nie chodzi tutaj o zawieranie albo zagnieżdżenie tylko o związek relacji całkowitej, czyli odpowiedzialność klasy głównej za istnienie klasy częściowej.

Przykład programu będzie podobny jak w agregacji częściowej. Jedyną różnicą jest fakt, że klasa System będzie odpowiedzialna za utworzenie instancji klasy Plik na stercie oraz za przechowywanie referencji do niej. Jaki z tego wniosek? Wzorując się przykładem C#, po usunięciu klasy System klasa Plik także zostałaby usunięta ze sterty przez garbage collector, po wykryciu braku referencji.

Rzecz jasna, nie ma znaczenia w którym miejscu odbywa się tworzenie instancji klasy. Jeżeli klasa główna tworzy jakiekolwiek referencje wewnątrz, to zawsze będzie to relacja agregacji całkowitej.

Dziedziczenie

Nie ma sensu rozpisywać się na ten temat. Dziedziczenie jest głównym filarem paradygmatu programowania obiektowego. Dziedziczenie umożliwia wyodrębnienie cech wspólnych dla kilku klas i zamknięciu ich w klasie bardziej ogólnej – o wyższym poziomie abstrakcji.

Klasy dziedziczące po klasie bazowej przejmują jej cechy. Pozwala to znacznie skrócić kod i zorganizować kod od strony logicznej.

dziedziczenie UML

Klasa Osoba posiada pewne cechy wspólne dla wszystkich klas, które ją rozszerzają. Przykładowy kod C#:

Klasy zagnieżdżone w UML

Na diagramie klas UML możemy umieścić także klasę zagnieżdżoną. Jej symbolem jest puste kółko z czarnym krzyżykiem.

zagnieżdzenie UML

Diagram należy czytać w następujący sposób: klasa Silnik jest zagnieżdżona w klasie Samochód. Przykładowy kod:

Przykłady diagramów

Po krótkim omówieniu podstawowych elementów diagramów klas UML umieszczę kilka praktycznych schematów do przeanalizowania. Do schematów dołączę kody źródłowe napisane w języku C#.

Użytkownik Lukasz napisał:

07 lutego 2015


Rzetelny artykuł, przyjemny dla oka, jak i wartościowy ze względu na treść :)

Użytkownik mateusz napisał:

12 lutego 2015


Najlepszy artykul o UML jaki znalazlem po polsku. Gratuluje wiedzy

Użytkownik Daniel napisał:

12 marca 2016


Ciekawy artykuł. Gdzie mogę znaleźć zamieszczone przez Ciebie przykłady schematów z kodami żródłowymi klas ? Jestem bardzo zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy na ten temat.

Użytkownik Karol napisał:

13 marca 2016


Niestety, artykuł nie został dokończony. Takowe schematy jeszcze nie powstały. Ostatni akapit jest ucięty. :(

Użytkownik razer napisał:

27 stycznia 2017


Pomogłeś i to bardzo :)

Użytkownik Paweł napisał:

26 lutego 2018


Powiem CI że masz talent. Jakiekolwiek zapytanie dot. programowania wpiszę w google i znajdę twój artykuł, to od razu mam to czego mi trzeba. Tworzenie diagramów i ich umiejętność czytania jest podstawą dla programistów. Z tego wpisu można się nauczyć, albo jak w moim przypadku wszystko przypomnieć :) . Dzięki !

Użytkownik Aleksander napisał:

17 kwietnia 2018


Cześć,
mam duże wątpliwości co do następującego zdania:
Poprawnie zaprojektowany system powinien zawierać jak najmniej zależności. Wszelkie zależności utrudniają rozbudowę istniejącego projektu. Aby pozbyć się zależności, można w argumencie funkcji przyjmować poszczególne pola klasy Pieniadze zamiast całego obiektu.

Po to stworzono interfejsy, żeby gwarantować otwartość na rozszerzenia zaprojektowanych klas, które będą też zamknięte na modyfikacje (Open Closed Principle). Poprawną metodą byłoby tu przekazanie klasy Pieniądze lub jakiejkolwiek klasy która ją dziedziczy, a ewentualne wyciąganie wartości (np. kwoty) zrobić poprzez wywołanie metody zwracającą tą wartość zdefiniowaną w interfejsie. Przekazywanie prymitywa jest zdecydowanie nie w stylu obiektowym.
Wiem, że artykuł jest już dość stary, ale jako że nadal wisi jako jeden z pierwszych opisów UML może warto ponownie to rozważyć.

@karol
Cześć, masz rację.

Użytkownik Mateusz napisał:

18 czerwca 2018


Doskonałe źródło wiedzy. ;) Idealne do sesji i jest przejrzyście napisane ;) Dzięki Wielkie :D Czy już można gdzieś znaleźć te diagramy z kodami w C#?

Użytkownik Kacpru napisał:

24 czerwca 2018


Dobry artykuł, bardzo mi pomógł w zrozumieniu diagramów UML,

Użytkownik Marcin napisał:

16 lipca 2018


Czy artykuł będzie kiedyś dokończony?

Użytkownik Dawid napisał:

22 marca 2019


Czytam jedna książkę o wzorach projektowych i już miałem ją spalić jak Biblię Szatana przez te przeklęte diagramy ale trafiłem na ten artykuł i światło objawienia pozwoliło mi oszczędzić wydane 60 zł. Dzieki :)

Zachęcam Cię do zostawienia komentarza!

Ilość znaków: 0