pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

f

Fabryka abstrakcyjna - robisz to źle

12 sierpnia 2017, kategoria: Wzorce projektowe
fabryka-abstrakcyjna

Fabryka abstrakcyjna i wszystkie jej odmiany są rodziną konstrukcyjnych wzorców projektowych. Dzięki fabryce otrzymujemy interfejs, służący do generowania różnych obiektów, które go spełniają. Fabryka abstrakcyjna i metoda wytwórcza są bardzo często mylone ze sobą. W wielu źródłach zaprezentowane są ich błędne implementacje, a programiści często sami nie wiedzą, której wersji fabryki chcą użyć.

Programowanie bez fabryki

W normalnym podejściu do programowania obiektowego, wszelkie instancje nowych obiektów tworzone są za pomocą słowa kluczowego new. Aby utworzyć instancję musimy związać się z jej konkretnym typem, podać go zaraz za rozkazem new. Dodatkowo musimy znać i wypełnić konstruktor. Przy takim podejściu programista nie jest w stanie w łatwy sposób zmienić sposobu tworzenia danego obiektu.

Fabryka i wszelkie jej odmiany służą temu, aby odciąć się od podawania konkretnego typu. Zamiast tego, wykorzystana zostaje tzw. metoda fabrykująca zwracająca instancję, która nas interesuje. Krótko mówiąc, zamiast używania rozkazu new i przypisywania instancji do jakiejś zmiennej, wywołujemy metodę fabrykującą np. CreateLoggerInstance() i to ona jest odpowiedzialna, za zwrócenie instancji.

Po co używać wzorca fabryki?

Dzięki użyciu fabryki programista zyskuje abstrakcyjną warstwę, odpowiedzialną za tworzenie instancji obiektów w jakiś sposób powiązanych wspólnym interfejsem. Uzyskujemy wtedy kod, który jest bardziej skalowalny, łatwiejszy na rozbudowę. Oto najważniejsze zalety używania fabryk:

Powyższe zalety fabryk wynikają z bardzo szerokiego spojrzenia na ten wzorzec projektowy. Trzeba pamiętać, że fabryki nie są lekarstwem na całe zło programowania obiektowego. Często są nadużywane w miejscach, gdzie nie powinno ich być.

Kiedy użyć wzorca fabryki

Zapamiętać należy zasadę: fabryk używamy tam, gdzie chcemy odciąć się od tworzenia instancji klas posługując się konkretnym typem. Może być to spowodowane np. skomplikowaną logiką tworzenia instancji. Np. wiemy, że chcemy uzyskać instancję spełniającą jakiś interfejs, ale jaki to będzie konkretny typ, zależy od dodatkowych parametrów - wtedy używamy fabryki. Powody za użyciem fabryk:

Fabryka abstrakcyjna (i jej odmiany) jest jednym z pierwszych wzorców projektowych, które poznaje programista (obok singletona). Z tego powodu, początkujący programiści często próbują wrzucać fabryki tam, gdzie nie są one potrzebne. Pojedyncza metoda zwracająca instancję jest natomiast bardziej antywzorcem, niż dobrym nawykiem.

Idealny przykład do użycia fabryki to kod, który wygląda mniej więcej tak:

IManageArea manageArea;
Employee employee = employeeService.Load("Managment", 42);

if (employee.isManager)
{
  manageArea = new GlobalManageArea();
}
else
{
  manageArea = new LocalManageArea();
}

manageArea.FireEmployees(1000);
// itd

Pomijając sensowność kodu, widać tutaj logikę, od której zależy utworzenie instancji klasy. Całość powinna zostać zahermetyzowana wewnątrz fabryki.

Kiedy nie używać wzorca fabryki

W następujących sytuacjach użycie wzorca fabryki może okazać się błędne lub co najmniej nadmiarowe:

Jak wielu programistów tyle opinii, czy aby na pewno słuszne jest założenie, aby nie tworzyć fabryki na wszelki wypadek, bo być może kiedyś będę potrzebował zainicjalizować obiekt w inny sposób. Pozornym argumentem popierającym tę tezę jest to, że zahermetyzowanie inicjalizacji w osobnej warstwie umożliwi nam w przyszłości zmianę sposobu inicjalizacji w jednym miejscu. Jest to też jedna z zalet wzorca fabryk abstrakcyjnych. Nie należy jednak pchać fabryki wszędzie i próbować rozwiązywać nią problemów, do których nie jest dedykowana.

Wykorzystywanie fabryk jako osobnego pojemnika do inicjalizacji obiektów na dłuższą metę okaże się zgubne. Języki obiektowe C#, Java (oraz pół-obiektowe) C++ wymagają związanie klasy z typem za pomocą słowa kluczowego new i nie zbyt wiele programista może z tym zrobić. Użycie prostej fabryki, nie “będzie” bardziej spełniać zasad SOLIDu, a dobry i testowalny kod da się osiągnąć innymi mechanizmami takimi jak dziedziczenie, kompozycja czy generyczność. Tworzenie prostych fabryk doprowadza w skrajności do sytuacji posiadania “super klasy” z dziesiątkami metod CreateXXXInstance() - co ostatecznie nie ma to nic wspólnego ze wzorcem fabryki.

Prosta fabryka (simple factory)

Prosta fabryka jest najczęściej używanym rodzajem fabryki. Doskonale sprawdza się w nieskomplikowanych przypadkach. Jest prosta do zaimplementowania a jednocześnie daje programiście korzyści, które wynikają ze stosowania wzorca fabryk. Ta odmiana wzorca, moim zdaniem, ma szczególne upodobanie wśród początkujących programistów, którzy chcieliby gdzieś zastosować jakiś wzorzec, a simple factory jest jednym z prostszych do użycia. Oto przykładowy kod:

enum ShapeType
{
  Square = 1,
  Triangle = 2
}

interface IShape { }

class Square : IShape { }
class Triangle : IShape { }

class ShapeFactory
{
  public IShape CreateShape(ShapeType shapeType)
  {
    switch (shapeType)
    {
      case ShapeType.Square:
        return new Square();
      
      case ShapeType.Triangle:
        return new Triangle();
      
      default:
        throw new ArgumentException();
    }
  }
}

static void Main(string[] args)
{
  ShapeFactory shapeFactory = new ShapeFactory();
  
  IShape triangle = shapeFactory.CreateShape(ShapeType.Triangle);
}

Kod jest trywialnie prosty. Tworzenie poszczególnych instancji zostało zahermetyzowane w osobnej warstwie abstrakcji, którą jest klasa fabryki. W akapicie wyżej napisałem, że nie ma sensu tworzyć fabryk, których jedyną zawartością jest wielki, nic nie wnoszący switch, jednak jest to tylko przypadek testowy.

Wadą prostej fabryki jest to, że nie spełnia drugiej zasady SOLID czyli Open/closed principle. Mimo wielu zalet jakie uzyskał programista decydując się na tę fabrykę, rozbudowa jej o nowe elementy niesienie ze sobą konieczność ingerencji w klasę fabryki. Konkretniej oprócz rozszerzenia interfejsu IShape o nowe klasy, należy rozbudować instrukcję switch wewnątrz klasy fabryki.

Można też zastosować wersję statyczną. Metoda zwracająca instancje może być oznaczona jako static wtedy nie trzeba będzie za każdym razem tworzyć instancji fabryki. Wybór oczywiście zależy od specyfikacji systemu, jednak ja stanowczo trzymam się od klas statycznych z daleka. Klas statycznych nie da mockować, wcześniej czy później są z nimi problemy (szczególnie platforma ASP.NET MVC). Użycie klas statycznych często oznacza brak możliwości wprowadzenia testów jednostkowych.

Metoda fabrykująca (factory method)

Metoda fabrykująca to najczęściej używany rodzaj fabryki, wśród programistów, którzy dobrze rozumieją działanie poszczególnych rodzajów fabryk. Jest to odmiana najbardziej uniwersalna. Oprócz niesienia ze sobą wszystkich korzyści wynikających ze wzorca fabryki, spełnia też pierwszą zasadę SOLID czyli open/closed principle. Dlaczego? Ponieważ kod odpowiedzialny za tworzenie instancji został przeniesiony do klas potomnych poszczególnych fabryk. Oto przykładowy kod:

interface IShape { }

class Square : IShape { }
class Triangle : IShape { }

abstract class ShapeFactory
{
  public abstract IShape CreateShape();
}

class SquareFactory : ShapeFactory
{
  public override IShape CreateShape()
  {
    return new Square();
  }
}

class TriangleFactory : ShapeFactory
{
  public override IShape CreateShape()
  {
    return new Triangle();
  }
}

static void Main(string[] args)
{
  ShapeFactory shapeFactory = new SquareFactory();
  
  IShape square = shapeFactory.CreateShape();
}

Jak widać w powyższym kodzie klasa fabryki jest teraz klasą abstrakcyjną. Logika umieszczona w switchu prostej fabryki została zastąpiona mechanizmem polimorfizmu. Proces tworzenia instancji klas został wydelegowany do klas potomnych, i to one decydują, jaką instancję zwrócić. Dzięki temu, przy rozbudowie powyższego kodu programista nie musi zmieniać klasy fabryki, co oznacza że spełniona jest zasada open/closed principle. Dopisanie nowego typu polega jedynie na dopisaniu nowej fabryki.

Powyższy przykład jest prosty, aby maksymalnie ukazać koncepcje metody fabrykującej. Dzięki temu, że korzystamy z metody fabrykującej mamy jednak kolejną ważną zaletę, której nie widać w przykładzie. Klasa abstrakcyjna może posiadać metody, które odziedziczą klasy potomne. Dzięki temu mamy większe pole możliwości niż w prostej fabryce, której sednem działania była instrukcja warunkowa switch.

Zalety metody fabrykującej

Fabryka abstrakcyjna (abstract factory)

Fabryka abstrakcyjna jako ostatnia z odmian wzorca fabryk sprawia zawsze najwięcej kłopotów. Główna zasada mówi, że wzorzec fabryki abstrakcyjnej ma dostarczyć interfejs do tworzenia rodziny obiektów, konkretniej oddzielić interfejs od implementacji. Najważniejszym słowem kluczowym jest tutaj rodzina obiektów, która nie występuje w przypadku dwóch poprzednich fabryk.

Ale, że o co chodzi? Dwóch poprzednich fabryk, czyli fabryki prostej i metody fabrykującej używamy, gdy chcemy tworzyć obiekty spełniające jeden interfejs. W poprzednich akapitach tworzyliśmy figury geometryczne spełniające interfejs IShape. Nie możemy przedstawić poprzedniego przykładu w formie fabryki abstrakcyjnej, ponieważ figury geometryczne to pojedynczy typ, a nie rodzina obiektów.

Przykład z figurami geometrycznymi nie jest zbyt trafny, ponieważ ciężko na szybko wymyślić jakąś sensowną rodzinę obiektów. Załóżmy jednak, że chcemy tworzyć typy figur spełniające interfejs IShape oraz zbiory liczbowe spełniające interfejs INumber. Obydwa typy tworzą rodzinę obiektów MathTest, czyli naszą fabryką abstrakcyjną będzie fabryka zwracająca test. W momencie gdy zdefiniowaliśmy umowną rodzinę obiektów, możemy zamodelować fabrykę abstrakcyjną. MathTest będzie naszą fabryką abstrakcyjną, a konkretne fabryki abstrakcyjne będą jej różnymi odmianami.

Spójrzmy na przykładowy kod:

// kształty
interface IShape { }

class Square : IShape { }
class Triangle : IShape { }

// liczby
interface INumber { }

class RealNumber : INumber { }
class ComplexNumber : INumber { }

// fabryka abstrakcyjna rodziny obiektów
abstract class MathTestFactory
{
  public abstract IShape CreateShape();
  public abstract INumber CreateNumber();
}
		
// konkretna fabryka rodziny obiektów
class PrimarySchoolTestFactory : MathTestFactory
{
  public override IShape CreateShape()
  {
    return new Square();
  }
  
  public override INumber CreateNumber()
  {
    return new RealNumber();
  }
}

// konkretna fabryka rodziny obiektów
class HighSchoolTestFactory : MathTestFactory
{
  public override IShape CreateShape()
  {
    return new Triangle();
  }
  
  public override INumber CreateNumber()
  {
    return new ComplexNumber();
  }
}

// klasa klienta (kontekst wykonania fabryki)
class MathTest
{
  private MathTestFactory mathTestFactory;
  
  public MathTest(MathTestFactory mathTestFactory)
  {
    this.mathTestFactory = mathTestFactory;
  }
  
  public void GenerateTest()
  {
    var shape = this.mathTestFactory.CreateShape();
    var number = this.mathTestFactory.CreateNumber();
    System.Console.WriteLine("Test wygenerowany");
  }
}

static void Main(string[] args)
{
  MathTest mathTest;
  
  mathTest = new MathTest(new PrimarySchoolTestFactory());
  mathTest.GenerateTest(); // łatwy test przy użyciu PrimarySchoolTestFactory()
  
  mathTest = new MathTest(new HighSchoolTestFactory());
  mathTest.GenerateTest(); // trudny test przy użyciu PrimarySchoolTestFactory()
}

Klasa MathTestFactory jest fabryką abstrakcyjną definiującą rodzinę obiektów. Za pomocą kompozycji definiujemy, że obydwa elementy są w jakiś sposób od siebie zależne. Na potrzeby artykułu przyjęliśmy, że tworzą “test”. Następnie tworząc konkretne egzemplarze fabryk, możemy rodzinę obiektów stworzyć na wiele sposób i tak np. PrimarySchoolTestFactory tworzy rodzinę obiektów bardzo prostych (kwadrat i zbiór liczb rzeczywistych). Natomiast HighSchoolTestFactory tworzy rodzinę obiektów trudnych (trójkąt i zbiór liczb zespolonych).

Ostatnim najważniejszym elementem fabryki abstrakcyjnej jest klasa “klienta” (kontekstu wykonania fabryki). Za pomocą kompozycji tworzymy klasę zawierającą odpowiednią fabrykę. Często w klasie klienta istnieje też namiastka wzorca projektowego metody szablonowej, która wywołuje metody fabryki (w kodzie wyżej metoda GenerateTest()). Klasa klienta służy do obsługi logiki wymaganej przy tworzeniu rodziny obiektów, hermetyzuje inicjalizację rodziny obiektów oraz ich konfigurację. Klient nie wie, jaka fabryka zostanie mu dostarczona i wywołana - ważne aby spełniała typ fabryki abstrakcyjnej.

Rola poszczególnych elementów fabryki abstrakcyjnej

Mimo zalet wzorca fabryki abstrakcyjnej, niesie on ze sobą także wady. Jest o wiele trudniejszy do rozbudowy, łamie zasadę open/closed principle. Dodając nowy produkt, trzeba zmodyfikować wiele innych klas np. konkretne fabryki, a dodając nowy typ do rodziny obiektów trzeba zmodyfikować klasę fabryki abstrakcyjnej. Czasem trzeba zmodyfikować także kod klasy klienta.

Podsumowanie wzorca fabryki

Wszelkie odmiany fabryki abstrakcyjnej potrafią przysporzyć wiele problemów nawet zaawansowanym programistom. Osobiście wzorzec fabryki uważam za najbardziej skomplikowany wzorzec gangu czworga (gank of fours - ojcowie wzorców i paradygmatu OOP). Jego niezwykła komplikacja polega na wielu możliwościach implementacji, a niniejszy artykuł pokazał tylko małą jej część. Przykłady zawarte w artykule są ubogie, a poszczególne rodzaje fabryk można znacząco modyfikować i łączyć z innymi wzorcami np. wzorcem strategii i wzorcem polecenia. Mimo to, poniższe wskazówki pomogą Ci ogarnąć temat fabryk:

Prosta fabryka

Prosta fabryka zawsze zwraca obiekt spełniający jeden interfejs. Jest ciężka do testowania i ciężka do rozbudowy. Czasem (niesłusznie) uważana za antywzorzec, bo bywa nadużywana tam gdzie wcale nie powinno być fabryki.

Metoda fabrykująca

Metoda fabrykująca zawsze zwraca obiekt spełniający jeden interfejs. Jest bardzo skalowalna, idealna do testowania i rozbudowy. Zawsze korzysta z mechanizmu dziedziczenia i polimorfizmu, przenosząc odpowiedzialność na klasy pochodne (czyli konkretne fabryki).

Fabryka abstrakcyjna

Minusem fabryki abstrakcyjnej jest mała skalowalność, dodając nowy produkt trzeba przerobić klasę fabryki abstrakcyjnej oraz konkretnych fabryk. Często nazywana jest fabryką fabryk, ponieważ tak naprawdę korzystając z mechanizmu kompozycji zwraca metody fabrykujące. Zawsze występuje mechanizm dziedziczenia i polimorfizm (do konkretnych fabryk) oraz mechanizm kompozycji (do powiązania klienta z określoną fabryką). Jej sednem jest to, że klient wykonuje jakieś operacje, ale nie wie z jakiej fabryk korzysta. Bez osobnej klasy klienta jest po prostu metodą fabrykującą. Bez zwracania rodziny obiektów (tylko pojedynczego typu) jest po prostu metodą fabrykującą.

Kod dostępny na github: https://github.com/p-programowanie/wzorce-projektowe/tree/master/fabryka

repozytorium: /wzorce-projektowe/fabryka-abstrakcyjna.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.